• نمودار گردش کار/ فرآیندها و مدارک لازم کمیسیون های پزشکی قانونی

   با فرایند کاری، مدارک مورد نیاز و زمان ارائه خدمت کمیسیون های پزشکی قانونی در این پست، آشنا شوید.

   1- فرایند کاری   2- مدارک لازم


   الف – دستور مرجع قضایی برای طرح موضوع در کمیسیون پزشکی
   ب- واریز هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب

   پ- تکمیل فرم ها و ارائه مدارک حسب درخواست کارشناس

   3- متوسط زمان ارائه خدمت

   پذیرش و تکمیل برگ مصاحبه کمیسیون در همان روز مراجعه انجام می شود.
   متوسط زمان ارائه خدمت برای تکمیل مدارک، تعیین کارشناسان مدعو، بررسی پرونده ها و مستندات ارائه شده و تهیه خلاصه پرونده 45 روز است. صورتجلسه کمیسیون در روز جلسه تکمیل و پس از طی مراحل اداری لازم به مرجع قضائی ارسال می شود.