• مدیران ستادی و مراکز


   ساختمان ستاد (اداره کمیسیون پزشکی، آزمایشگاهها و امورستادی استان)
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر حمید صدیقی آخا مدیرکل 025 36641206 36641204
   دکتر محمد علی عبدالحی معاون اداری مالی 025 36641206 36641204
   دکتر سعید صالح رییس معاینات بالینی 025 36641207 36641204
   دکتر طاهره برغمدی سرپرست اداره کمیسیون پزشکی 025 36642008 36642008
   مسح اله منوری اکباتان مسئول حفاظت و اطلاعات 025 36641228 36641228
   مصطفی جعفر انارکی مسئول دفتر مدیرکل 025 9-36641207 36641204
   ابوالفضل رضایی زواره مسئول روابط عمومی 025 36641999 36641999
   معصومه مالمیر مسئول امورمالی 025 36641960 36641960
   مهدی طایفه رحیمی مسئول کارگزینی 025 36641962 36641204
   محسن امامی مسئول انفورماتیک 025 36641226 36641226
   آدرس: قم – بلوار شهید خداکرم – بعد از ترمینال مسافربری و سرای ایرانی- روبروی پردیس فارابی دانشگاه تهران کد پستی: 4664437181
   واحد شماره 1
   دکتر سعید صالح مسئول معاینات 025 36641207 36641204
   فاطمه خوبرو مسئول پذیرش 025 36641207 36641204
   آدرس: قم – بلوار شهید خداکرم – بعد از ترمینال مسافربری و سرای ایرانی- روبروی پردیس فارابی دانشگاه تهران کدپستی: 4664437181
   واحد شماره2(نزاع)
   دکتر محمد درستکار
   رییس واحد 025 37746090 37746090
   علیرضا خزاعی مسئول پذیرش 025 37733042 37746090
   آدرس: قم – خیابان شهید فاطمی(دور شهر) – نرسیده به میدان رسالت – روبروی بانک ملت کدپستی: 6464137156
   واحد شماره 3 (تصادفات)
   دکتر سعید صالح سرپرست واحد 025 37709981 37709981
   محمد صدرالدینی مسئول پذیرش 025 37709981 37709981
   آدرس: قم – خیابان شهید لواسانی(ساحلی) – بعد از خانه معلم – داخل مجتمع شماره 2 کیفری کدپستی: 3713649367
   واحد متوفیات
   دکتر منیژه حسن زاده سرپرست واحد 025 36641133 36641133
   مریم کرمی مسئول پذیرش 025 36641133 36641133
   آدرس: قم – بلوار شهید خداکرم – بعد از ترمینال مسافربری و سرای ایرانی- روبروی پردیس فارابی دانشگاه تهران کدپستی: 4664437181