• اداره کل پزشکی قانونی قم
   آدرس: بلوار شهید خداکرم
   بعداز ترمینال مسافربری، روبروی دانشگاه پردیس
   کد پستی: 4664437181
   تلفن: 36641206
   فکس: 36641204
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *